Research Achievements

2024.04.30

Life Course Epidemiology of Hip Osteoarthritis in Japan: A Multicenter, Cross-Sectional Study

Professor Yasuharu Nakashima and Satoshi Yamate have published their reaserch results.
 
Life Course Epidemiology of Hip Osteoarthritis in Japan: A Multicenter, Cross-Sectional Study

Taishi Sato, Satoshi Yamate (equal contribution), Takeshi Utsunomiya, Yutaka Inaba, Hiroyuki Ike, 
Koichi Kinoshita, Kenichiro Doi, Tsutomu Kawano, Kyohei Shiomoto, Toshihiko Hara, Kazuhiko Sonoda,
Ayumi Kaneuji, Eiji Takahashi, Tomohiro Shimizu, Daisuke Takahashi, Yusuke Kohno, Tamon Kabata,
Daisuke Inoue, Shuichi Matsuda, Koji Goto, Taro Mawatari, Shoji Baba, Michiaki Takagi, Juji Ito, Yasuharu Nakashima and the Japanese Hip OA Consortium(※) 

(※)The Japanese Hip OA Consortium;
 Ryosuke Yamaguchi, Goro Motomura, Satoshi Hamai, Shinya Kawahara, Daisuke Hara, Hyonmin Choe, Takuaki Yamamoto, Hajime Seo, Taiki Matsunaga, Satoshi Shin, Makoto Fukui, Toru Ichiseki, Yutaka Kuroda, Toshiyuki Kawai, Yaichiro Okuzu, Koichiro Kawano, Reima Sueda, Satoshi Hagio, Satoru Harada, Yuya Takakubo, and Takeshi Sameshima

The Journal of Bone & Joint Surgery

For more information, please see below.

 The Journal of Bone & Joint Surgery
 DOI:10.2106/JBJS.23.01044
PAGETOP