Research Achievements

HOMEResearch Achievements

Research Achievements

Search Keyword
ex) edical Sciences
[2021/06/04]
Increased plasma levels of damage-associated molecular patterns during systemic anticancer therapy…
Associate Professor Isamu Okamoto (Respirology, Kyushu University Hospital)  and Hirono Tsutsumi(Kyushu University Graduate Student) has published their research results.
Increased plasma levels of damage-associated molecular patterns during systemic anticancer therapy in patients with advanced lung cancer
Hiroyuki Inoue, Hirono Tsutsumi, Kentaro Tanaka, Eiji Iwama, Yoshimasa Shiraishi Aiko Hirayama, Takayuki Nakanishi, Hiroyuki Ando, Maako Nakajima, Seiji Shinozaki, Hiroaki Ogata, Kazuyasu Uryu, Koji Okamura, Shinichi Kimura, Tomohiro Ogawa, Keiichi Ota, Yasuto Yoneshima, Naoki Hamada, Yoichi Nakanishi, Isamu Okamoto  
Translational Lung Cancer Research


DOI: 10.21037/tlcr-21-92

For more information, please see below.

Back to Top